Return to Headlines

Language Assistance Services

 

To schedule an interpreter, contact Sarah Rosin at sarah.rosin@lcps.org or (571) 252-2443.

 

Para programar un interprete, comuníquese con Sarah Rosin en sarah.rosin@lcps.org o (571) 252-2443.

 

Để sắp xếp thời giờ cho có người thông dịch, xin liên lạc bằng email với cô Sarah Rosin tại địa chỉ sarah.rosin@lcps.org.

 

 sarah.rosin@lcps.org لتحديد موعد لمترجم فوري يرجى الاتصال بسارة روسن  على الايميل

 

برای درخواست مترجم یا خدمات ترجمه با خانم سارا  روزین  و آدرس ایمیل زیر تماس حاصل نمایید 
 sarah.rosin@lcps.org