• For assistance requesting an interpreter, contact Language Assistance Services at Language.Assistance@lcps.org or call 571-252-2443.

    Para asistencia con programar un intérprete, comuníquese con los Servicios de Asistencia Lingüística en Language.Assistance@lcps.org o llame 571-252-2443.

    Language.Assistance@lcps.org للمساعدة في طلب مترجم ، اتصل بخدمات المساعدة اللغوية على

    Để yêu cầu có được sự giúp đỡ của một người thông dịch, xin liên lạc với Dịch vụ Trợ giúp Ngôn ngữ tại địa chỉ Language.Assistance@lcps.org

    Language.Assistance@lcps.org به منظور درخواست مترجم بادفتر خدمات زبان به آدرس زیر تماس حاصل نمایید.

    ترجمان کے لئے درخواست کرنے میں مدد کے لیے ، زبان اسسٹینس سروسزسے درج ذیل ای میل پر رابطہ کریں۔ Language.Assistance@lcps.org